Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. Coraz większa sprzedaż mieszkań. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Agencja Nieruchomości

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Podciąg - to belka konstrukcyjna dźwigający strop lub ścianę wystający ze stropu do dołu nie będąca nadprożem.

finanse: sprzedaż mieszkania

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy kredytowej lub w inny sposób np. w trakcie spłaty kredytu. Wysokość prowizji i sposób jej pobrania jest dokładnie opisany w każdej umowie kredytowej. Prowizja stanowi średnio od 0 do 3% wartości udzielonego kredytu w zależności od banku.

ubezpieczenie - mieszkania

Niedoubezpieczenie - sytuacja gdy ustalona w umowie suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest w dniu szkody niższa od faktycznej wartości tego przedmiotu, na podstawie której Ubezpieczający ustalił sumę ubezpieczenia.

Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości

Za każdym razem zanim zlecimy pośrednikowi wyszukania dla nas ofert zakupu nieruchomości, należy sporządzić na piśmie umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W umowie musi być wskazany pośrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie, podany numer jego licencji, a także zamieszczone oświad... » więcej

Coraz większa sprzedaż mieszkań

O podjęciu decyzji zakupu mieszkania czy domu mają wpływ nie koszty kredytów, które są takie same w całym kraju, lecz ceny nieruchomości i wysokość zarobków w poszczególnych miastach. Najszybciej można kupić mieszkanie w mniejszych miejscowościach, gdzie cena jednego metra kwadratowego mieszkania j... » więcej

Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie

Jak możesz się zabezpieczyć się przed stratą własnej nieruchomości, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, a jak jeżeli jesteś najemcą. Lokator powinien zadbać o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych na wypadek pożaru, uderzenia piorunu itd. oraz od kradzieży z włamaniem, rab... » więcej

Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów

Resort infrastruktury opublikował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i zasobach mieszkaniowych gmin. Dokument pozwoli samorządom zawierać umowy z każdym lokatorem mieszkania na czas określony. Do dzisiaj było to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku lokali socjaln... » więcej

biuro nieruchomości konin, nieruchomości słupca - domy

agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Świadectwo charakterystyki energetycznej - Dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do użytkowania budynku wynikającego z jego przeznaczenia i standardu, czyli do jego ogrzania, dostarczenia ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Świadectwo charakterystyki pozwala określić roczne koszty dostawy energii. Podaje również źródła energii w danym budynku oraz na co energia jest zużywana. Wielkość zapotrzebowania na energię oblicza się na podstawie stałych i obiektywnych cech budynku a nie na podstawie pomiaru zużycia energii. Podstawą sporządzenia świadectwa jest charakterystyka energetyczna budynku określona w dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

prawo i domy, mieszkania

Ewidencja gruntów i budynków - Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne, udzielane są odpłatnie.

Decyzja o warunkach zabudowy - określa: rodzaj inwestycji, a także warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie: warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali.
Decyzja może być też wydana kilku wnioskodawcom jednocześnie. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
Organ, który wydał decyzję, jest zobowiązany - za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana - do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w decyzji.

nieruchomości domy w ubezpieczeniach

huk ponaddźwiękowy - fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny poruszający się z prędkością większą od prędkości dźwięku.

finanse: kupno nieruchomości

Karencja - odroczenie w spłacie kapitału lub odsetek. Najczęściej w przypadku kredytów wypłacanych w transzach do czasu wypłaty ostatniej transzy klient spłaca jedynie odsetki. Karencja w spłacie może również zostać ustalona do czasu wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. Okres karencji określany jest w umowie kredytowej, ze względu na fakt, iż jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta.

Agencja Nieruchomości © 2017

Coraz większa sprzedaż mieszkań. Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana