Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Coraz większa sprzedaż mieszkań. Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Agencja Nieruchomości

dom jednorodzinny w budownictwie

Strefa pożarowa - Jest to budynek, albo jego część, oddzielona od innych budynków lub innych części tego budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego lub pasami wolnego terenu. Pasy te mają określoną szerokość, równą co najmniej takiej, jak dopuszczalna odległość od innych budynków.

finanse: domy, mieszkania, nieruchomości

Kredyt hipoteczny - opłaty - Wysokość opłat oraz fakt ich pobierania zależy indywidualnie od każdego z banków. Dlatego porównując różne oferty kredytowe, oprócz oprocentowania warto także sprawdzić inne koszty wiążące się z zaciągnięciem kredytu w danym banku. Przykładowe opłaty to:
Opłata za rozpatrzenie wniosku: jednorazowa, płatna przy składaniu wniosku kredytowego.
Opłata za wycenę nieruchomości - banki stosują różne rodzaje wycen:
- wycenę nieruchomości przeprowadzaną na zlecenie banku lub Klienta przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Jest to na ogół koszt od kilkuset do ponad tysiąca złotych.
- wycenę nieruchomości przeprowadzaną przez pracownika banku. Wiąże się ona ze znacznie mniejszymi kosztami dla Kredytobiorcy, a czasami jest bezpłatna dla Klienta.
Opłata za wcześniejszą spłatę - opłata za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu. Niektóre banki nie pobierają żadnych opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, umożliwiając regulowanie czasu spłaty w zależności od Twojej bieżącej sytuacji finansowej.
Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy kredytowej lub w inny sposób np. w trakcie spłaty kredytu. Wysokość prowizji i sposób jej pobrania jest dokładnie opisany w każdej umowie kredytowej. Prowizja stanowi średnio od 0 do 3% wartości udzielonego kredytu w zależności od banku.

ubezpieczenie: działki

FUS - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którego dysponentem jest ZUS. Powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości

Za każdym razem zanim zlecimy pośrednikowi wyszukania dla nas ofert zakupu nieruchomości, należy sporządzić na piśmie umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W umowie musi być wskazany pośrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie, podany numer jego licencji, a także zamieszczone oświad... » więcej

Coraz większa sprzedaż mieszkań

O podjęciu decyzji zakupu mieszkania czy domu mają wpływ nie koszty kredytów, które są takie same w całym kraju, lecz ceny nieruchomości i wysokość zarobków w poszczególnych miastach. Najszybciej można kupić mieszkanie w mniejszych miejscowościach, gdzie cena jednego metra kwadratowego mieszkania j... » więcej

Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie

Jak możesz się zabezpieczyć się przed stratą własnej nieruchomości, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, a jak jeżeli jesteś najemcą. Lokator powinien zadbać o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych na wypadek pożaru, uderzenia piorunu itd. oraz od kradzieży z włamaniem, rab... » więcej

Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów

Resort infrastruktury opublikował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i zasobach mieszkaniowych gmin. Dokument pozwoli samorządom zawierać umowy z każdym lokatorem mieszkania na czas określony. Do dzisiaj było to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku lokali socjaln... » więcej

biuro nieruchomości konin, nieruchomości słupca - domy

agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Element prefabrykowany - Półprodukt, element budowlany (np. płyta stropowa), który montuje się na placu budowy. Prefabrykaty dzielą się na: stalowe, drewniane, żelbetowe, strunobetonowe, kablobetonowe i inne.

Izolacyjność termiczna - Właściwość materiału określająca jego zdolność do zapobiegania przenikaniu ciepła. Jest bardzo istotna dla powstrzymania ucieczek ciepła z pomieszczenia.

prawo: sprzedaż gruntu, działki

Roboty ziemne - właściciel nieruchomości nie może prowadzić robót ziemnych (tzn. naziemnych i podziemnych) w taki sposób, aby groziło to nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia (np. obsunięcie się ziemi, które może spowodować zawalenie się budynku albo uszkodzenie jego konstrukcji). W przypadku prowadzenia robót ziemnych za sąsiednią uważa się każdą nieruchomość, która znajduje się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania wykonywanych prac. Nieruchomość zagrożona nie musi więc mieć wspólnej granicy z tą, na której są prowadzone roboty ziemne.

Świadectwo energetyczne - Z uwagi na fakt, iż obowiązek zapewnienia świadectwa energetycznego spoczywa na inwestorze, właścicielu lub zarządcy budynku, to właśnie oni są zobowiązani do poniesienia kosztów sporządzenia tego dokumentu. Koszty te nie są określone w ustawie i są uzależnione od cen rynkowych, wielkości danego budynku, jego wieku oraz nakładu pracy i użytego do sporządzenia świadectwa sprzętu. Ceny świadectw energetycznych dla jednego mieszkania kształtują się w granicach 1 tys. zł, natomiast w przypadku dużych obiektów o powierzchni użytkowej przekraczającej 1 tys. m2 nawet od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

nieruchomości domy w ubezpieczeniach

zalanie - bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na:

  • spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub innych płynów z instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania znajdującej się wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli lub obiektu specjalistycznego bądź poza nimi,
  • cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej usytuowanej wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy lub budowli bądź poza nimi,
  • zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych, uszkodzonego akwarium lub łóżka wodnego, znajdujących się wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy,
  • nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli lub obiektu specjalistycznego bądź poza nimi,
  • zalaniu wodą lub innym płynem pochodzącym spoza miejsca ubezpieczenia przez osoby trzecie.

sprzęt biurowy - sprzęt elektroniczny, tj. komputer stacjonarny wraz z monitorem, komputer przenośny, drukarka, skaner, telefon stacjonarny, faks oraz meble, który jest wykorzystywany do pracy zarobkowej wykonywanej przez Ubezpieczonego lub osobę bliską Ubezpieczonego.

finanse: kupno działki

Kredyt hipoteczny - wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont czy wykończenie). Minimalna wysokość wkładu własnego jest ustalana w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku. Wkładem własnym mogą być: działka budowlana, na której ma być prowadzona inwestycja; zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej, lokaty bankowe lub inne środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

Agencja Nieruchomości © 2018

Coraz większa sprzedaż mieszkań. Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana